Inici

Informació sobre la campanya d'estiu dels casals i campus 2020

Ultima informació a dia 13/05/2020

Sabem que teniu molts de dubtes sobre els Casals d’aquest estiu, segur que molts de vosaltres  us pregunteu:
Es faran els Casals aquest estiu? Quins horaris? Com serà aquest nou format de casal?

Degut a la COVID-19 les activitats d'educació en el lleure s'hauran d'adaptar a les directrius de les autoritats sanitàries i el casal d'estiu no n'és cap excepció.
El 13 de maig  la Generalitat va publicar un document marc per les activitats d'estiu 2020. Els trets característics d'aquest document són:
- Les activitats de lleure participades per infants i adolescents podran començar en la fase 3. Tanmateix, actualment això no està explicitat en cap BOE o document normatiu i aquest aspecte podria variar en un futur.
- Les persones participants en cada activitat es dividiran en grups de fins a 10 participants anomenats "grups de convivència” i cada grup tindrà assignat com a mínim una persona dirigent(monitor/a).
- Les activitats hauran de comptar, com a mínim, amb un “responsable de seguretat i higiene”a  partir de 30 participants i per cada fracció de 10 infants / adolescents, caldrà sumar un “responsable de seguretat i higiene” més d’entre el seu equip de monitoratge de l’activitat.
- Entre tots els participants caldrà vetllar pel manteniment dels 2 metres de distància.

- Els requisits per participar al casal d'estiu 2020 són:
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• Calendari de vacunes actualitzat (exceptuant vacunacions posposades durant el període de confinament). Requisit indispensable per a la inscripció.
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.
- El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de la pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.
Podeu consultar el document sencer en aquest enllaç: Document marc activitats estiu 2020

Moltes Gràcies

GESTIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES, ESPORTIVES I DE LLEURE

"Els infants no saben jugar" aquesta frase la sentim molt habitualment...famílies , monitors/es, mestres... Des del lleure podem fomentar que els nens i nenes aprenguin a jugar entre ells, de forma lliure o guiada, amb o sense material,... Fem que els nostres fills/es aprenguin a jugar!! Anncon Lleure i Oci


"El sentit de les coses es construeix des de l'estimulació de la curiositat i el plaer, no des de l'autoritat".
Desconegut.

 

“Ningú s’educa a ell mateix, les persones s’eduquen entre si.” Paulo Freire

“Ensenyar és aprendre dues vegades” J. Joubert